Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 22 augustus 2016, voor het laatst aangepast op 2 april 2024.

Artikel 1 – Definities

 1. Ondernemer/Opdrachtnemer: Tribble Media, handelend onder de naam Capido, gevestigd aan de Korenbloem 10 te Mijdrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51536978 die de in Artikel 3.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
 2. Website: het online platform waar de in Artikel 3.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met Capido. De Deelnemer mag niet jonger zijn dan 18 jaar.
 4. Koper: de natuurlijke persoon die een product koopt uit de webshop van Capido.
 5. Dashboard: het door de deelnemer of diens begeleider te gebruiken deel van de website waar de deelnemer of begeleider gegevens in kan vullen ter completering van de inschrijving.
 6. Begeleider; de begeleider die de deelnemer vertegenwoordigt op basis van mantelzorg, persoonlijke coach of bewindvoerder,  en van de deelnemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen om de deelnemer in te schrijven op het dashboard van de website.
 7. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Capido en een Deelnemer die strekt tot het afnemen van de in Artikel 3.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
 8. Product: een product dat gekocht wordt uit de webwinkel van Capido en verzonden wordt naar Deelnemer.
 9. Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van Capido met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, opgenomen in de Privacyverklaring.
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website Capido (hierna: “Datingsite of Capido”).
 2. De Deelnemer dient de voorwaarden en bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst te lezen alvorens er van de Datingsite gebruikt maakt.
 3. Door zich toegang te verschaffen tot deze Datingsite en de Datingsite te gebruiken wordt er onvoorwaardelijk akkoord gegaan met deze voorwaarden.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Deelnemer in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige casu quo vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 6. Van toepassing is steeds de laatst bijgevoegde versie of de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de opdracht.
 7. Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Deelnemer wordt niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen, tenzij die voorwaarden na overleg met Deelnemer, geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.
 8. Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen mag de Deelnemer geen gebruik maken van de dienst.

Artikel 3 – Dienstverlening

 1. De dienstverlening van Capido bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door Capido vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. Capido geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.
 2. Capido geeft geen garantie op succes of op een relatie. Capido heeft een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.
 3. Capido is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Deelnemer een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 4. Indien een Deelnemer wilsonbekwaam is, mag de overeenkomst alleen aangegaan worden door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
 5. Capido kan aanvullende voorwaarden stellen aan Deelnemers die van de dienstverlening gebruik willen maken. Deze voorwaarden worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende voorwaarden worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Datingsite af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap.
 6. Capido informeert de Deelnemer vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.
 7. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Capido geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
 8. Capido kan niet instaan of aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
 9. Capido is nooit verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 4 – Beschikbaarheid dienstverlening

 1. Capido spant zich in om de dienstverlening aan Deelnemers zonder storingen te laten verlopen. Capido kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal Capido dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 5 – Gedrag van Deelnemers

 1. Het is de Deelnemer niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Capido;
  • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 2. Het is de Deelnemer bovendien niet toegestaan om:
  • onwaarheden in het profiel te vermelden;
  • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
  • meerdere profielen per persoon in te vullen;
  • commerciële informatie te verspreiden;
  • schade of hinder aan andere Deelnemers of Capido toe te brengen;
  • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
  • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
 3. Als een Deelnemer handelt in strijd met het gestelde Artikel 5.1 of 5.2 kan Capido het Lidmaatschap van de Deelnemer opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Capido stelt de Deelnemer op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. De Deelnemer accepteert dat Capido als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van Artikel 5.1 en 5.2.
 4. De Deelnemer accepteert dat Capido als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van Artikel 5.1 en 5.2.

Artikel 6 – Klachten over deelnemers; misleiding

 1. Als Capido een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij eventueel contact op met de Deelnemer. Capido kan profielen van Deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers verwijderen, aan passen of blokkeren, indien blijkt dat de Deelnemer op eerste aanwijzing van Capido geen gehoor heeft gegeven aan de klacht. Na blokkade mag de Deelnemer zich niet opnieuw aanmelden en zal er geen restitutie van abonnementsgeld plaatsvinden.
 2. Capido spant zich in om Deelnemers te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Datingsite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

Artikel 7 – Bescherming persoonsgegevens

 1. Op het gebruik van de Datingsite zijn de Privacy voorwaarden van Capido van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Deelnemer worden verwerkt. Capido houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Als er bij Capido een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in Artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is Capido gerechtigd om kennis te nemen van de via de Datingsite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. Capido werkt dit nader uit in de Privacy voorwaarden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Capido is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming door Capido, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Capido wordt gedekt.
 2. Capido is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt -onder meer- verstaan: gevolgschade; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 3. Capido zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreken in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken. Capido is nimmer aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden van deze derden, noch voor directe, noch voor indirecte schade.
 4. Deelnemer vrijwaart Capido tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Capido is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Capido of een deelnemer is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Capido.
 7. De Deelnemer is tegenover Capido aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Deelnemer in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van Artikel 5.3 , tenzij deze tekortkoming niet aan de Deelnemer kan worden toegerekend.
 8. Capido is nimmer aansprakelijk voor de handelingen van de begeleider op de website.

Artikel 9 – Opzegging Deelnemer

 1. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode.
 2. Het betaalde Lidmaatschap wordt na het einde van de periode automatisch stopgezet en niet automatisch verlengd.
 3. Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap actief is, deactiveert de Datingsite op verzoek van de Deelnemer te allen tijde het profiel van de Deelnemer zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Deelnemer.
 4. De Deelnemer heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Als de Deelnemer hiervan gebruik maakt, maar de Deelnemer heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de Datingsite, dan is de Datingsite gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor een maand, afhankelijk van het gekozen abonnement (van 1, 3 of 6 maanden). De Datingsite vraagt de Deelenmer nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Deelnemer hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de Deelnemer toch herroept.
 5. Als de Deelnemer hiervan gebruik maakt, maar de Deelnemer heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de Datingsite, dan heeft Deelnemer geen recht op restitutie. Capido vraagt de Deelnemer nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Deelnemer hierbij op er geen mogelijkheid is tot restitutie als de Deelnemer toch herroept.
 6. In geval een der partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het lidmaatschap direct schriftelijk te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten op schadevergoeding.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; enb. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; enb. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – Garantie

Capido verstrekt een degelijk product via haar webshop die bij normaal gebruik jaren mee moet kunnen gaan. Wanneer een product vroegtijdig kapot gaat dient de koper onmiddelijk contact op te nemen. Capido zal dan de garantiebepalingen uit het Burgerlijk Wetboek nakomen. Na de mededeling van de klant onderzoekt Capido of het gebrek eenvoudig hersteld kan worden of het product en/of de onderdelen kunnen worden vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op korte termijn, niet mogelijk zijn dan biedt Capido de koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De koper krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van Capido. Bij gebruiksgoederen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie indien het defect door het veelvoudig gebruik komt of vochtschade. 

Artikel 12 – Retourneren

Wanneer de koper een product koopt uit de webwinkel van Capido heeft de koper 14 dagen bedenktijd. De klant kan binnen dit tijdsbestek het product zonder opgave van reden retourneren. De verzendkosten voor het retourneren zullen voor eigen rekening zijn van de koper. De koper dient Capido van te voren in te lichten over het retourneren van het product.

Indien de koper het product beschadigd of onvolledig retour stuurt, zal het te vergoeden bedrag evenredig met de ontstane schade verrekend worden. U bent dus verantwoordelijk voor eventueel ontstane waardevermindering.

Retouradres:
Capido
Korenbloem 10
3641 VP Mijdrecht
Nederland

Wanneer de overeenkomst ontbonden wordt zal Capido binnen 7 dagen het bedrag teruggestorten op de rekening.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Capido.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop Capido geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Capido redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Capido niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen is Deelnemer bevoegd het lidmaatschap schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Capido bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde casu quo het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Deelnemer gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 15 – Klachtenregeling

Capido behandelt een klacht over haar dienstverlening conform de Klachtenregeling.

Artikel 16 – Aanvullende bepalingen en wijzigingen

Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van Deelnemers zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de Deelnemer op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze overeenkomst wordt volledig beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen die tussen Capido en Deelnemer mochten ontstaan over de (uitvoering van de) opdracht dan wel de interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.